Dostawa produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na “Dostawę produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 26.06.2018 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 – projekt umowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty 2

Możesz również polubić…

Skip to content