Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 79 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-003), tel.: (85) 664-85-19, adres e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl. Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku jest możliwy poprzez adres e-mailowy: szpitalpck@bialystok.home.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane w Samodzielnym Szpitalu Miejski im. PCK w Białymstoku przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.

Kontakt do inspektora ochrony danych:

iod@szpitalpck.pl

Skip to content