Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Białystok: DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO LABORATORIUM, NA ODDZIAŁY INTERNISTYCZNE, PORADNI GASTROLOGICZNEJ SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 147547 – 2008; data zamieszczenia: 02.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 95769 – 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza, 15-003 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, fax 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO LABORATORIUM, NA ODDZIAŁY INTERNISTYCZNE, PORADNI GASTROLOGICZNEJ SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAŁYMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do laboratorium, oddziały internistyczne, poradni gastrologicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem rocznym oraz wymogami dotyczącymi ich jakości przedstawionymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6, 25.16.11.00-8, 33.14.13.20-9, 33.14.12.00-2, 33.25.12.00-6, 25.22.33.00-3, 25.22.12.30-7, 26.15.23.30-0, 33.14.12.20-8, 33.14.16.11-6, 26.15.23.39-3, 26.15.23.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 253543,15 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDLAB PRODUCTS Sp. Z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 26210.60
 • Oferta z najniższą ceną: 26210.60 / oferta z najwyższą ceną: 27913.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: drobny sprzęt laboratoryjny.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDLAB PRODUCTS Sp. Z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1383.00
 • Oferta z najniższą ceną: 1383.00 / oferta z najwyższą ceną: 1383.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: mikrometoda.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADC-ELTEK, ul. Naddnieprzańska 31K, 04-205 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 865.00
 • Oferta z najniższą ceną: 865.00 / oferta z najwyższą ceną: 1120.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: zamknięty system pobierania krwi.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADC-ELTEK, ul. Naddnieprzańska 31K, 04-205 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 552.00
 • Oferta z najniższą ceną: 552.00 / oferta z najwyższą ceną: 638.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: stzrykawki, igły nakłuwacze, cewniki, przyrządy do płynów krwi.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED, ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 85542.60
 • Oferta z najniższą ceną: 85542.60 / oferta z najwyższą ceną: 85542.60
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: kaniule.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED, ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 138989.95
 • Oferta z najniższą ceną: 138989.95 / oferta z najwyższą ceną: 138989.95
 • Waluta: PLN.

Termin składania ofert: 16-05-2008 godz. 9.45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (*.doc)

SIWZ (*.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (*.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (*.doc)
Załącznik nr 3 – oświadczenie (*.doc)
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw (*.doc)
Załącznik nr 5 – umowa (*.doc)


Wyjaśneinie SIWZ 1 (*.doc)

Wyjaśneinie SIWZ 2 (*.doc)
Sprostowanie (*.pdf)
Unieważnienie postępowania (*.doc)
Zawiadomienie o wyborze ofert (*.pdf)

Możesz również polubić…

Skip to content